Aspecte referitoare la Comisia Paritară din cadrul Curții de Apel Craiova aparat propriu.

Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 302/02.03.2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective, adoptată în temeiul art. 488 alin. 3 și art. 625 alin.1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, prin Decizia nr.12/13.05.2022 a Președintelui Curții de Apel Craiova s-a constituit, în condițiile legii, Comisia paritară la nivelul aparatului propriu.

Comisia paritară este consultată în situaţiile prevăzute la art. 489 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având în acest sens următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi avizează propunerile privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii autorităţii sau instituţiei publice pentru care este constituită;

b) analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale autorităţii sau instituţiei publice;

c) analizează şi avizează stabilirea programului de lucru pe baza propunerii conducătorului autorităţii sau instituţiei publice şi, dacă este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea acestuia, la solicitarea scrisă a sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici sau, în lipsa acestuia, a sindicatului afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică, respectiv a majorităţii funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi într-un sindicat afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică, pe care le supune spre aprobare conducătorului acesteia;

d) analizează şi avizează măsurile de adaptare adecvate identificate în vederea asigurării unui mediu de lucru deschis, incluziv şi accesibil persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata raportului de serviciu;

e) participă la soluţionarea sesizărilor adresate de funcţionarii publici conducătorului autorităţii sau instituţiei publice cu privire la modul de respectare a drepturilor prevăzute de lege, precum şi a acordurilor colective;

f) monitorizează aplicarea acordurilor colective încheiate între autoritatea sau instituţia publică cu sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici, respectiv sindicatele afiliate la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate sau la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici, dacă astfel de acorduri au fost încheiate;

g) întocmeşte un raport anual în condiţiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

În exercitarea atribuţiilor sale Comisia paritară elaborează, în soluționarea solicitărilor primite, puncte de vedere, respectiv propuneri privind modul de soluţionare a acestora, emite avize sau avize consultative.

Comisia paritară pentru Curtea de Apel Craiova aparat propriu își desfășoară activitatea la sediul Curții de Apel Craiova.