Componenta Biroului de informare şi relaţii publice

Informatii de contact ale purtătorului de cuvânt, locțiitorului purtătorului de cuvânt si ale Consilierului pentru informaţii publice

Purtător de cuvânt

Ionel Grigorie - Judecător

Locțiitor purtător de cuvânt

Marius Emanuel Plugărescu - Judecător

Consilier pentru informaţii publice

Liviu Mîndrilă - Expert informații publice

Marcu Florentina Adriana - Expert informații publice

Reguli privind accesul persoanelor si autovehiculelor in incinta Curtii de Apel Craiova

Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Orice persoană poate solicita informaţii de interes public unei instituţii sau autorităţi publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Cererea scrisă trebuie să cuprindă:
 • autoritatea sau instituţia publică căreia îi este adresată cererea (Curtea de Apel Craiova);
 • informaţia solicitată, astfel încât să permită Curţii de Apel identificarea informaţiei de interes public;
 • numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Formularele tipizate pentru o astfel de cerere şi pentru reclamaţia administrativă se găsesc la Registratură precum si in format electronic:

 Cerere tip de informatii

 Baza institutiilor din comunitate

Modalitatea de contestare a deciziei

Formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)

Modalităţile de contestare a deciziei Curţii de Apel în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al Curţii de Apel de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, se poate depune reclamaţie la preşedintele Curţii de Apel Craiova în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. Aceasta va fi soluţionată de Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

De asemenea, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Dolj.

Potrivit Legii nr. 544/2001, plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului în care Curtea de Apel trebuia să răspundă cererii solicitantului.

Termenul în care Curtea de Apel trebuie să răspundă este, în cazul comunicării informaţiilor solicitate, de 10 zile sau de 30 de zile de la înregistrarea cererii, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul refuzului comunicării informaţiilor solicitate, termenul este de 5 zile de la înregistrarea cererii. În cazul în care Curtea de Apel răspunde în termenul de 30 de zile, este obligată să-l înştiinţeze despre aceasta pe solicitant în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii.

 Ghidul petitionarului

 Reclamatie - contestati lipsa unui raspuns

 Reclamatie - contestati un raspuns negativ

Lista documentelor de interes public

În principiu, toate documentele produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel sunt de interes public, cu excepţia registrului de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport, precum şi cu excepţia acelora care conţin informaţii exceptate de la liberul acces, cum sunt cele prevăzute de art.12 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Lista documentelor produse şi/sau gestionate de Curtea de Apel CRAIOVA

Documente comune activităţii instituţiilor bugetare

 • acte financiar contabile,
 • acte rezultând din activitatea administrativă a Curţii de apel Craiova,
 • acte specifice activităţii de resurse umane

Documente specifice activităţii de judecată a Curţii de apel Craiova

 • registrul general de dosare,
 • opisul alfabetic,
 • registrul informative,
 • registrul de termene al arhivei,
 • condica şedinţelor de judecată,
 • registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii,
 • registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale,
 • registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport,
 • registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale,
 • registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile sau penale,
 • registrul de evidenţă a redactării hotărârilor,
 • registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale,
 • registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs,
 • registrul valorilor şi corpurilor delicate,
 • registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative,
 • registrul de evidenţă a petiţiilor,
 • registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public,
 • registrul de control,
 • registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar,
 • listele de şedinţă,
 • mapele cu hotărârile pronunţate în cauzele soluţionate. Mapele se ţin pe secţii, separat, după cum hotărârile sunt pronunţate în primă instanţă, în apel sau în recurs,
 • documentele statistice ale cauzelor înregistrate şi soluţionate de Curtea de apel Bucureşti.

Alte documente gestionate de Curtea de apel Craiova, în baza Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • registrul special privind evidenţa executorilor judecătoreşti.

La nivelul Curţii de apel Craiova, următoarele documente sunt ţinute în sistem informatizat

 • Registrul general de dosare - listarea acestuia realizându-se lunar pentru toate secţiile instanţei;
 • Opisul alfabetic - listarea acestuia realizându-se lunar pentru toate secţiile instanţei;
 • Registrul informativ - listarea acestuia realizându-se lunar pentru toate secţiile instanţei;
 • Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile sau penale - a cărui listare se realizează după cum urmează:
  a) pentru secţiile penale - lunar (având în vedere că se înaintează zilnic dosare la instanţa de control judiciar);
  b) pentru celelalte secţii (în vederea completării şi a datelor cu privire la înaintarea în calea de atac):
  - la sfârşitul anului, pentru anul 2011;
  - semestrial, cu începere din anul 2012;
 • Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative - Registry - a cărui listare se realizează lunar;
 • Registrul de evidenţă a cererilor de ajutor public judiciar - a cărui listare se realizează lunar;
 • Condica şedinţelor de judecată, cu începere din data de 1 octombrie 2011 - a căror listare se realizează zilnic;
 • Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale - ţinut în format electronic, de către fiecare secţie penală;
 • Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile sau penale;
 • Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar - listat lunar sau la solicitarea judecătorilor;
 • Registrul de modificări repartizare aleatorie - a cărui listare se realizează lunar;
 • Registrul de evidenţă a repartizării ciclice a dosarelor.