Instituţii Judiciare Europene

INSTITUȚII JUDICIARE ALE UNIUNII EUROPENE

1. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (http://curia.europa.eu), cu sediul la Luxembourg, este instituţia jurisdicţională comunitară al cărei rol în cadrul instituţional al Uniunii este de a verifica legalitatea actelor comunitare şi de a asigura interpretarea şi aplicarea uniformă a dreptului Uniunii Europene.
Aceasta este compusă din trei instanţe, respectiv:

  • Curtea de Justiţie;
  • Tribunalul de Primă Instanţă;
  • Tribunalul Funcţiei Publice.

2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int) a fost creată pentru a veghea la respectarea prevederilor Convenţiei europene a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare.
Sistemul de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale introdus de Convenţie se întemeiază pe principiul subsidiarităţii. Este, în primul rând, de competenţa statelor părţi la Convenţie să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu şi-au respectat obligaţiile.
Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, Curtea putând fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicţia statelor părţi la convenţie.

3. Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) (http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp) a fost înfiinţată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în septembrie 2002 şi are ca principală sarcină propunerea de soluţii concrete, utilizabile de către statele membre ale Consiliului Europei în vederea:

  •  promovării punerii eficiente în aplicare a instrumentelor Consiliului Europei existente în domeniul organizării judiciare;
  •  asigurării asupra faptului că politicile publice în materie judiciară ţin cont de nevoile utilizatorilor sistemului judiciar;
  • contribuirii la degrevarea Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin faptul că oferă statelor soluţii eficiente înainte de depunerea cererii la Curte şi previne încălcările articolului 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

 CEPEJ este un organ unic pentru toate ţările europene, compus din experţi calificaţi din statele membre ale Consiliului Europei, care evaluează eficienţa sistemelor judiciare şi propun măsuri şi instrumente concrete pentru eficientizarea continuă a serviciului oferit cetăţenilor.
Potrivit statutului său, CEPEJ are următoarele atribuţii:
a) să analizeze rezultatele obţinute de către diversele sisteme judiciare (…) folosind, printre altele, criterii statistice comune şi mijloace de evaluare;
b) să identifice problemele şi domeniile care necesită îmbunătăţiri şi să facă schimb de opinii în privinţa funcţionării sistemelor judiciare;
c) să identifice moduri concrete de îmbunătăţire a evaluării şi funcţionării sistemelor judiciare ale statelor membre, ţinând cont de nevoile proprii fiecăruia.
Aceste îndatoriri sunt îndeplinite prin identificarea şi elaborarea de indicatori, colectarea şi analiza cifrelor cantitative şi calitative, prin definirea măsurilor şi mijloacelor de evaluare, precum şi prin întocmirea de rapoarte, statistici, sondaje de bune practici, linii directoare, planuri de acţiune, opinii şi comentarii de ordin general.
Statutul pune astfel accentul pe compararea sistemelor judiciare şi pe schimbul de cunoştinţe referitoare la funcţionarea acestora. Sfera acestei comparaţii este mai amplă decât „simpla” eficienţă, în sensul strict, întrucât aceasta evidenţiază şi calitatea justiţiei.

Sari la conținut