Legislaţie relevantă

Legislaţie europeană

*Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organelor responsabile cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la consum şi Recomandarea 2001/310/CE a Comisiei din 4 aprilie 2001 referitoare la principiile de funcţionare a organismelor din afara instanţelor de judecată implicate în soluţionarea amiabilă a disputelor consumatorilor.

*Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/31/CE din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societăţii informaţionale, în special ale comerţului electronic, pe piaţa internă(directiva privind comerţul electronic).

* Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000

* Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătăţire a accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistenţa judiciară acordată în astfel de litigii .

*Recomandarea nr (99) 19 a Comitetului de Miniştri în atenţia statelor membre cu privire la medierea în materie penală (adoptată în 15 septembrie 1999, la a 679-a reuniune a delegaţilor miniştrilor);

*Recomandarea nr (98) 1 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind medierea familială (adoptată în 21 ianuarie 1998, la a 616-a reuniune a delegaţilor miniştrilor);

*Recomandarea (2001) 9 a Comitetului de Miniştri în atenţia statelor membre cu privire la căile alternative de soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi persoanele private (adoptată în 5 septembrie 2001, la a 762-a reuniune a delegaţilor miniştrilor);

*Recomandarea (2002) 10 a Comitetului de Miniştri în atenţia statelor membre cu privire la medierea în materie civilă (adoptată în 18 septembrie 2002, la a 808-a reuniune a delegaţilor miniştrilor).

*Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind unele aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială

Legislaţie internă

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, astfel cum a fost modificată,

Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

OUG nr 51-2008 privind ajutorul public judiciar  în materie civilă

Sari la conținut